O NAS

Firma Was-Gaz jest firmą ro­dzin­ną i istnie­je na ryn­ku od 1996 roku. Zajmujemy się bu­do­wą sie­ci wodno-ka­na­li­za­cyj­nych i ga­zo­wych. Zapraszamy do za­poz­na­nia się z na­szą ofertą.
Jesteśmy profesjonalną firmą tworzoną przez zespół ludzi ambitnych i młodych oraz z doświadczeniem w dziedzinie projek­towa­nia i budowy instalacji gazowych, wodnych i kanalizacyjnych. Współpra­cujemy z zespołem pro­fesjo­nalistów – inżynierów budowlanych, gazownictwa i inżynierów sanitarnych. Istniejemy na rynku od 1996 roku jako firma rodzinna. Nasza firma spełnia najwyższe standardy jakości. W projektowaniu i budowie skupiamy się na rozwią­zaniach nowoczesnych, efektywnych i najko­rzystniej­szych dla Ciebie. Zawsze zgodnie z obowiązującymi wymogami budowlanymi.
Nasze biuro pomoże i doradzi w ustaleniu naj­ko­rzyst­niej­szej trasy inwestycji i prze­prowa­dzi cały proces od projektu poprzez uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń po ostateczną realizację – budowę. W każdym przypadku szanujemy czas naszych Klientów – całą dokumentację kompletujemy w Państwa imieniu, reprezentujemy przed wszystkimi urzędami oraz instytucjami odpowiednimi dla wykonywanego projektu.
0 %
NIEZAWODNOŚCI
0 lat
DOŚWIADCZENIA

OFERTA

Świadczymy wszystkie usługi z szeroko ro­zu­mia­ne­go za­kre­su insta­la­cji ga­zo­wych oraz przy­łą­czy wodno-ka­na­li­za­cyj­nych.

instalacje gazowe Warszawa | instalacje gazowe Piaseczno | instalacje gazowe Pruszków
instalacje gazowe Grodzisk Mazowiecki

Dysponujemy szerokim parkiem maszynowym oraz zapleczem technicznym umożliwiającym wykonanie każdej inwestycji – od instalacji gazowych dla klienta indywidulanego, po tworzenie od podstaw przyłączy gazowych oraz instalacji wod-kan do nowo powstających dużych inwestycji czy całych kompleksów. Korzystamy z najnowszych technologii budowlanych. Długie, trudne odcinki sieci budujemy za pomocą przewiertu sterowanego. Rury do budowy sieci łączymy za pomocą zgrzewów doczołowych.

Oferujemy kompletną dokumentację dla celów projek­towych i budowy:


 • Instalacji gazowych dla klienta indywidualnego


 • Przyłączy gazowych w istniejącej sieci


 • Sieci gazowych


 • Sieci i przyłączy wodnych


 • Sieci i przyłączy kanalizacyjnych

W naszej ofercie znajdują się także prace budowlane z wykorzystaniem przewiertu sterowanego. Przewierty sterowane wykonujemy w obszarach: Żyrardów, Warszawa, Pruszków, Ożarów Mazowiecki, Mszczonów, Grodzisk Mazowiecki Piaseczno

Załatwiamy w Państwa imieniu większość formalności związanych z realizacją projektu:

 • Warunki przyłączenia do sieci gazowej, wodociągowej i kanalizacyjnej

 • Umowy o przyłączenie do sieci gazowej

 • Uzgodnienia dokumentacji projektowej w Urzędach Gminy, PSG Sp. z o.o., wodociągach i innych instytucjach.

 • Złożenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę / zgłoszenia na budowę sieci wodnych, kanalizacji sanitarnej, gazowych oraz wewnętrznych instalacji gazowych w Starostwach Powiatowych oraz uzyskanie prawomocnej decyzji i zarejestrowanie dziennika budowy.

 • Zgłoszenia rozpoczęcia prac w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego i innych instytucjach

 • Pełna obsługa geodezyjna

 • Dokumentacja zdawczo-odbiorcza

instalacje gazowe Ożarów Mazowiecki | instalacje gazowe Mszczonów | instalacje gazowe Żyrardów | instalacje gazowe Piaseczno

Linki
W celu rozpoczęcia pro­cedu­ry przy­łą­cze­nia do sieci ga­zo­we, wod­nej lub ka­na­liza­cyj­nej nale­ży wys­tąpić z wnios­kiem do właści­cie­la danej sieci o wyda­nie warun­ków przy­łącze­nio­wych. Poniżej znajdą Państwo linki do po­szcze­gól­nych insty­tucji celem pobra­nia wniosku. Mogą Państwo także taki wniosek uzys­kać w naszym biurze i z naszą pomo­cą go wypeł­nić.
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim
Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe i Kanalizacyjne Sp. z o.o.
Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe i Kanalizacyjne Sp. z o.o.
Urząd Gminy Jaktorów – przyłącza wodociągowe
Urząd Gminy Jaktorów – przyłącza kanalizacyjne
Urząd Gminy Żabia Wola
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Nadarzynie
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim

REALIZACJE

przyłącza gazowe Grodzisk Mazowiecki | przyłącza gazowe Piaseczno

Na prze­strze­ni 25 lat pracy zdo­by­liś­my doś­wiad­cze­nie świad­cząc usłu­gi dla wielu du­żych i zna­nych przed­się­biorstw. Dotychczas współ­pra­co­wa­liś­my mię­dzy innymi z
Realizacja umowy ramowej na budowę przyłączy gazu na terenie powiatów Grodziskiego i Pruszkowskiego dla Gazowni w Grodzisku Mazowieckim oraz w Pruszkowie. Umowa obowiązuje nas do wybudowania ok 1000 przyłączy gazu w roku. Realizujemy umowę od roku 2019 do teraz.
Od początku istnienia Osiedla w Książenicach tj. od ok. 20 lat do teraz jesteśmy wykonawcą gazociągów i przy­łączy gazu, a także wo­do­cią­gów i przy­łą­czy wody. Wybudowaliśmy ok. 25 km. rur ga­zo­cią­go­wych śred­niego ciś­nie­nia w śred­ni­cach od DN 40 do DN 110 w ma­teriale PE. Oraz ok. 25 km. rur wo­do­cią­gowych w śred­nicach od DN 40 do DN 160 w ma­teriale PE oraz od DN 90 do DN 200 W materiale PVC.
W 2021 roku wybudowaliśmy 3,5 km gazociągu z miejscowości Wola Wiaderno do Kolonia Zawady. Podczas prac budowlanych korzystaliśmy z przewiertu sterowanego. Prace budowlane polegały między innymi na przełożeniu rury gazowej pod autostradą S8. Gazociąg został wybudowany z materiału PE DN90.
W 2019 roku wybudowaliśmy 11km gazociągu w gminie Wiskitki do miasta Żyrardowa. Podczas prac budowlanych korzystaliśmy z dwóch metod budowy gazociągów. Metody wykopu otwartego oraz z przewiertu sterowanego. Gazociąg został wybudowany z materiału PE. Średnice gazociągu od DN 40 do DN 100.
Wybudowaliśmy metoda przewiertu sterowanego gazociąg o średnicy DN40 w materiale PE oraz 58 przyłączy gazu PE DN25.
Budowa wewnętrznej instalacji gazowej z rur stalowych. Spawana instalacja z rur od DN 40 do DN 150. Długość ok 1 km spawanych, stalowych rur.
Dostawcy materiałów

KONTAKT

Jeżeli mają Państwo py­ta­nia lub są Państwo za­inte­re­so­wa­ni współ­pra­cą z firmą Was-Gaz zapra­sza­my do kon­taktu:

gaz Warszawa | gaz Piaseczno | gaz Pruszków | gaz Ożarów Mazowiecki
gaz Mszczonów | gaz Grodzisk Mazowiecki | gaz Żyrardów

Was-Gaz
Instalacje i sieci
wodno-kanalizacyjne
i gazowe

ul. Wólczyńska 15
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Kontakt do biura
tel / fax: 22 724 19 66
e-mail: kontakt@wasgaz.pl

Edyta Sobiecka

Biuro obsługi klienta indywidualnego
Tel. 728 874 530
e-mail: edyta@wasgaz.pl

Krystian Wasilewski

Przedstawiciel firmy
Tel. 660 288 272
e-mail: krystian@wasgaz.pl

Józef Wasilewski

Przedstawiciel firmy
Tel. 602 321 142
e-mail: jozef@wasgaz.pl

RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 01-12-2020

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma  WAS-GAZ Józef Wasilewski, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Wólczyńska 15.

2.     Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania WAS-GAZ Józef Wasilewski, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych WAS-GAZ rodo@wasgaz.pl

3.     Administrator danych osobowych – WAS-GAZ Józef Wasilewski – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a)   przygotowania oferty na usługi oferowane przez WAS-GAZ Józef Wasilewski.

b)   realizacji procesu sprzedaży usług WAS-GAZ Józef Wasilewski (w tym projektowania, uzgodnień z urzędami, uzyskania niezbędnych zgód i decyzji)

c)    w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody

5.     W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a)   uprawnieni geodeci obsługujący inwestycję

b)   biuro projektowe wykonujące projekt inwestycji

c)    urzędy wydające decyzje niezbędne do realizacji inwestycji (Urzędy Miasta, Gminy, Starostwa Powiatowe, zarządcy dróg, PINB)

d)   Polska Spółka Gazownictwa.

e)    Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

f)     Uprawniony kominiarz.

6.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7.     W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a)   prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych

b)   prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne

c)    prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

·   dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

·   osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych

·   osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, osoba

·   która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych

·   dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

·   dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d)   prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

·   osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

·   przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia

·   Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

·   osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e)    prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

·   przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

·   przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

·   zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

·   przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

8.     W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9.     przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w WAS-GAZ Józef Wasilewski Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10.   W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.